مهم‌ترین مسأله در شاکله شخصیتی انسان عقل است

مهم‌ترین مسأله در شاکله شخصیتی انسان عقل است
نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به اینکه اگر عقل در قالب یک شخص نمود پیدا کند، تجلی آن امام حسن مجتبی (ع) می‌شود، گفت: مهم‌ترین مسأله در شاکله شخصیتی انسان عقل است.

مهم‌ترین مسأله در شاکله شخصیتی انسان عقل است

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به اینکه اگر عقل در قالب یک شخص نمود پیدا کند، تجلی آن امام حسن مجتبی (ع) می‌شود، گفت: مهم‌ترین مسأله در شاکله شخصیتی انسان عقل است.
مهم‌ترین مسأله در شاکله شخصیتی انسان عقل است

دانلود سرا

View more posts from this author