مهم‌ترین وظیفه تولیدکنندگان، رقابت‌پذیر کردن کالاهای ایرانی است

مهم‌ترین وظیفه تولیدکنندگان، رقابت‌پذیر کردن کالاهای ایرانی است
وزیر دفاع و پشیبانی نیروهای مسلح مهم‌ترین وظیفه و برنامه تولیدکنندگان را رقابت‌پذیر کردن کالاهای تولیدی توسط تولیدکنندگان دانست و گفت: این اقدام از طریق ارتقای کیفیت و کاهش قیمت اتفاق خواهد افتاد.

مهم‌ترین وظیفه تولیدکنندگان، رقابت‌پذیر کردن کالاهای ایرانی است

وزیر دفاع و پشیبانی نیروهای مسلح مهم‌ترین وظیفه و برنامه تولیدکنندگان را رقابت‌پذیر کردن کالاهای تولیدی توسط تولیدکنندگان دانست و گفت: این اقدام از طریق ارتقای کیفیت و کاهش قیمت اتفاق خواهد افتاد.
مهم‌ترین وظیفه تولیدکنندگان، رقابت‌پذیر کردن کالاهای ایرانی است

View more posts from this author