موادمخدر بزرگترین آسیب اجتماعی در منوجان است

موادمخدر بزرگترین آسیب اجتماعی در منوجان است
رئیس دادگستری شهرستان منوجان گفت: مواد مخدر بزرگترین آسیب اجتماعی در این شهرستان به شمار می‎رود.

موادمخدر بزرگترین آسیب اجتماعی در منوجان است

رئیس دادگستری شهرستان منوجان گفت: مواد مخدر بزرگترین آسیب اجتماعی در این شهرستان به شمار می‎رود.
موادمخدر بزرگترین آسیب اجتماعی در منوجان است

مرکز فیلم

View more posts from this author