موافقت مجلس با طرح توسعه باغات و اراضی به گیاهان دارویی

موافقت مجلس با طرح توسعه باغات و اراضی به گیاهان دارویی
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی از پذیرفته‌شدن طرح توسعه باغات و اراضی به گیاهان دارویی توسط مجلس در طول برنامه ششم توسعه کشور خبر داد.

موافقت مجلس با طرح توسعه باغات و اراضی به گیاهان دارویی

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی از پذیرفته‌شدن طرح توسعه باغات و اراضی به گیاهان دارویی توسط مجلس در طول برنامه ششم توسعه کشور خبر داد.
موافقت مجلس با طرح توسعه باغات و اراضی به گیاهان دارویی

View more posts from this author