موظف به تبیین دستاوردهای انقلاب به نسل جدید هستیم/ عده‌ای خواب برگشت به دوران طاغوت را می‌بینند

موظف به تبیین دستاوردهای انقلاب به نسل جدید هستیم/ عده‌ای خواب برگشت به دوران طاغوت را می‌بینند
امام‌جمعه کرج با بیان اینکه موظف به تبیین دستاوردهای انقلاب به نسل جدید هستیم، گفت: عده‌ای هنوز خواب برگشت به دوران طاغوت را می‌بینند.

موظف به تبیین دستاوردهای انقلاب به نسل جدید هستیم/ عده‌ای خواب برگشت به دوران طاغوت را می‌بینند

امام‌جمعه کرج با بیان اینکه موظف به تبیین دستاوردهای انقلاب به نسل جدید هستیم، گفت: عده‌ای هنوز خواب برگشت به دوران طاغوت را می‌بینند.
موظف به تبیین دستاوردهای انقلاب به نسل جدید هستیم/ عده‌ای خواب برگشت به دوران طاغوت را می‌بینند

View more posts from this author