موفقیت نسل جوان در گرو توجه به علم و دانش است/ لزوم افزایش سرانه کتابخوانی در جامعه

موفقیت نسل جوان در گرو توجه به علم و دانش است/ لزوم افزایش سرانه کتابخوانی در جامعه
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری وجود کتاب و کتابخانه در جامعه را نماد تمدن برشمرد و گفت: متولیان کتاب ارزش خدمات خود را بدانند زیرا موفقیت نسل جوان به عنوان ظرفیت ارزشی هر کشور، در گرو توجه به علم و دانش است.

موفقیت نسل جوان در گرو توجه به علم و دانش است/ لزوم افزایش سرانه کتابخوانی در جامعه

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری وجود کتاب و کتابخانه در جامعه را نماد تمدن برشمرد و گفت: متولیان کتاب ارزش خدمات خود را بدانند زیرا موفقیت نسل جوان به عنوان ظرفیت ارزشی هر کشور، در گرو توجه به علم و دانش است.
موفقیت نسل جوان در گرو توجه به علم و دانش است/ لزوم افزایش سرانه کتابخوانی در جامعه

View more posts from this author