موکب‌های اربعین در مرز چذابه در محل جدید و دائمی مستقر می‌شوند

موکب‌های اربعین در مرز چذابه در محل جدید و دائمی مستقر می‌شوند
استاندار خوزستان گفت: مواکب در مرز چذابه برای اربعین سال 97 در محل جدید و دائمی مستقر می‌شوند.

موکب‌های اربعین در مرز چذابه در محل جدید و دائمی مستقر می‌شوند

استاندار خوزستان گفت: مواکب در مرز چذابه برای اربعین سال 97 در محل جدید و دائمی مستقر می‌شوند.
موکب‌های اربعین در مرز چذابه در محل جدید و دائمی مستقر می‌شوند

View more posts from this author