مچ‌انداز هندیجانی به اردوی تیم ملی راه‌ یافت

مچ‌انداز هندیجانی به اردوی تیم ملی راه‌ یافت
مچ‌انداز هندیجانی مدال طلا مسابقات مچ‌اندازی قهرمانی کشور را به گردن آویخت و به اردوی تیم ملی راه یافت.

مچ‌انداز هندیجانی به اردوی تیم ملی راه‌ یافت

مچ‌انداز هندیجانی مدال طلا مسابقات مچ‌اندازی قهرمانی کشور را به گردن آویخت و به اردوی تیم ملی راه یافت.
مچ‌انداز هندیجانی به اردوی تیم ملی راه‌ یافت

View more posts from this author