میراث شوم گریبانگیر منطقه قدیمی شهرکرد/ خرید نان آسان‌تر است یا مواد مخدر

میراث شوم گریبانگیر منطقه قدیمی شهرکرد/ خرید نان آسان‌تر است یا مواد مخدر
فروش انواع مواد مخدر در مناطق آلوده باعث مشکلات متعددی برای مردم شده است، روزی نیست که مردم این مناطق شاهد عبور و مرور خودروها به محل برای خرید مواد مخدر نباشند.

میراث شوم گریبانگیر منطقه قدیمی شهرکرد/ خرید نان آسان‌تر است یا مواد مخدر

فروش انواع مواد مخدر در مناطق آلوده باعث مشکلات متعددی برای مردم شده است، روزی نیست که مردم این مناطق شاهد عبور و مرور خودروها به محل برای خرید مواد مخدر نباشند.
میراث شوم گریبانگیر منطقه قدیمی شهرکرد/ خرید نان آسان‌تر است یا مواد مخدر

View more posts from this author