میزان غلظت گرد و غبار در 7 شهر خوزستان از حد استاندارد فراتر رفت

میزان غلظت گرد و غبار در 7 شهر خوزستان از حد استاندارد فراتر رفت
به دنبال وقوع پدیده گرد و غبار در استان خوزستان براساس آخرین اندازه‌گیری‌ها تا ساعت 9 امروز میزان ذرات ریزگرد در هوای 7 شهر خوزستان از حد استاندارد فراتر رفت.

میزان غلظت گرد و غبار در 7 شهر خوزستان از حد استاندارد فراتر رفت

به دنبال وقوع پدیده گرد و غبار در استان خوزستان براساس آخرین اندازه‌گیری‌ها تا ساعت 9 امروز میزان ذرات ریزگرد در هوای 7 شهر خوزستان از حد استاندارد فراتر رفت.
میزان غلظت گرد و غبار در 7 شهر خوزستان از حد استاندارد فراتر رفت

View more posts from this author