میزان گرد و غبار در آبادان به 12 برابر حد مجاز رسید

میزان گرد و غبار در آبادان به 12 برابر حد مجاز رسید
رئیس هواشناسی آبادان گفت: میزان گرد و غبار در آبادان به 12 برابر حد مجاز رسید.

میزان گرد و غبار در آبادان به 12 برابر حد مجاز رسید

رئیس هواشناسی آبادان گفت: میزان گرد و غبار در آبادان به 12 برابر حد مجاز رسید.
میزان گرد و غبار در آبادان به 12 برابر حد مجاز رسید

View more posts from this author