ناآگاهان نسبت به فرهنگ عاشورا با استکبار جهانی سازش می‌کنند

ناآگاهان نسبت به فرهنگ عاشورا با استکبار جهانی سازش می‌کنند
نماینده مردم قم در مجلس گفت: افرادی که با فرهنگ و اندیشه عاشورایی و اسلامی آشنایی ندارند امروزه در مقابله با استکبار جهانی به سازش و تعامل روی می‌آورند.

ناآگاهان نسبت به فرهنگ عاشورا با استکبار جهانی سازش می‌کنند

نماینده مردم قم در مجلس گفت: افرادی که با فرهنگ و اندیشه عاشورایی و اسلامی آشنایی ندارند امروزه در مقابله با استکبار جهانی به سازش و تعامل روی می‌آورند.
ناآگاهان نسبت به فرهنگ عاشورا با استکبار جهانی سازش می‌کنند

View more posts from this author