ناجا با تمام قوا آماده هدیه آرامش به مردم در تعطیلات نوروزی است

ناجا با تمام قوا آماده هدیه آرامش به مردم در تعطیلات نوروزی است
رئیس عقیدتی سیاسی ناجا گفت: نیروی انتظامی از 26 اسفند با تمام قوا آماده شده است تا مردم به راحتی و آرامش، تعطیلات نوروزی را بدون هیچ مشکلی سپری کنند.

ناجا با تمام قوا آماده هدیه آرامش به مردم در تعطیلات نوروزی است

رئیس عقیدتی سیاسی ناجا گفت: نیروی انتظامی از 26 اسفند با تمام قوا آماده شده است تا مردم به راحتی و آرامش، تعطیلات نوروزی را بدون هیچ مشکلی سپری کنند.
ناجا با تمام قوا آماده هدیه آرامش به مردم در تعطیلات نوروزی است

View more posts from this author