نازکردن آش و حلیم و زولبیا در ماه مهمانی خدا؛ نازکردنی که خریداری ندارد

نازکردن آش و حلیم و زولبیا در ماه مهمانی خدا؛ نازکردنی که خریداری ندارد
گرچه با افزایش مصرف کالاهای اساسی توسط خانوارهای گیلانی بازار رونقی گرفته اما وجود گرانی‌ها و افزایش قیمت اقلام پرمصرف موجب شده تا سفره‌های رمضان مردم کوچک شود و نظارت بیشتر بر بازار را بطلبد.

نازکردن آش و حلیم و زولبیا در ماه مهمانی خدا؛ نازکردنی که خریداری ندارد

گرچه با افزایش مصرف کالاهای اساسی توسط خانوارهای گیلانی بازار رونقی گرفته اما وجود گرانی‌ها و افزایش قیمت اقلام پرمصرف موجب شده تا سفره‌های رمضان مردم کوچک شود و نظارت بیشتر بر بازار را بطلبد.
نازکردن آش و حلیم و زولبیا در ماه مهمانی خدا؛ نازکردنی که خریداری ندارد

View more posts from this author