نان با چاشنی مهربانی/ هنوز بوی معرفت در شهر می‌پیچد

نان با چاشنی مهربانی/ هنوز بوی معرفت در شهر می‌پیچد
طرح جدید نان مهربانی در جایگاه خود مورد توجه است و اهمیت زیادی دارد، وقتی بوی نان داغ در کوچه‌ها و خیابان‌های شهر می‌پیچد باید به این فکر کنیم که برخی توان خریداری حتی یک قرص نان را ندارند.

نان با چاشنی مهربانی/ هنوز بوی معرفت در شهر می‌پیچد

طرح جدید نان مهربانی در جایگاه خود مورد توجه است و اهمیت زیادی دارد، وقتی بوی نان داغ در کوچه‌ها و خیابان‌های شهر می‌پیچد باید به این فکر کنیم که برخی توان خریداری حتی یک قرص نان را ندارند.
نان با چاشنی مهربانی/ هنوز بوی معرفت در شهر می‌پیچد

View more posts from this author