نباید با این‌همه ثروت و نیروی انسانی متخصص در کشور فقیر داشته باشیم

نباید با این‌همه ثروت و نیروی انسانی متخصص در کشور فقیر داشته باشیم
نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی با اشاره به سرمایه‌های انسانی و اقتصادی کشور و ظرفیت‌ها، گفت: نمی‌شود که با این همه ثروت و نیروی انسانی متخصص و قوی در کشور فقیر داشته باشیم.

نباید با این‌همه ثروت و نیروی انسانی متخصص در کشور فقیر داشته باشیم

نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی با اشاره به سرمایه‌های انسانی و اقتصادی کشور و ظرفیت‌ها، گفت: نمی‌شود که با این همه ثروت و نیروی انسانی متخصص و قوی در کشور فقیر داشته باشیم.
نباید با این‌همه ثروت و نیروی انسانی متخصص در کشور فقیر داشته باشیم

View more posts from this author