نباید تلاش‌ها برای تحقق شعار سال در برگزاری سمینار و همایش خلاصه شود/ درآمدهای غیر تولیدی باعث ایجاد تورم و معضلات اقتصادی می‌شود

نباید تلاش‌ها برای تحقق شعار سال در برگزاری سمینار و همایش خلاصه شود/ درآمدهای غیر تولیدی باعث ایجاد تورم و معضلات اقتصادی می‌شود
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه راه نجات اقتصاد کشور و برون‌رفت از بحران بیکاری و اقتصادی این است که تولید ملی تقویت شود، گفت: تلاش‌ها برای تحقق شعار سال نتاید در برگزاری سمینار و همایش‌ها خلاصه شود.

نباید تلاش‌ها برای تحقق شعار سال در برگزاری سمینار و همایش خلاصه شود/ درآمدهای غیر تولیدی باعث ایجاد تورم و معضلات اقتصادی می‌شود

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه راه نجات اقتصاد کشور و برون‌رفت از بحران بیکاری و اقتصادی این است که تولید ملی تقویت شود، گفت: تلاش‌ها برای تحقق شعار سال نتاید در برگزاری سمینار و همایش‌ها خلاصه شود.
نباید تلاش‌ها برای تحقق شعار سال در برگزاری سمینار و همایش خلاصه شود/ درآمدهای غیر تولیدی باعث ایجاد تورم و معضلات اقتصادی می‌شود

View more posts from this author