نباید فضای وابستگی به آمریکا را از خود نشان دهیم

نباید فضای وابستگی به آمریکا را از خود نشان دهیم
امام جمعه موقت جیرفت گفت: ما نباید همه مسایل را به تحریم‌ها مرتبط بدانیم و فضای وابستگی به آمریکا را از خود نشان دهیم تا بیگانگان سوء‌استفاده کنند.

نباید فضای وابستگی به آمریکا را از خود نشان دهیم

امام جمعه موقت جیرفت گفت: ما نباید همه مسایل را به تحریم‌ها مرتبط بدانیم و فضای وابستگی به آمریکا را از خود نشان دهیم تا بیگانگان سوء‌استفاده کنند.
نباید فضای وابستگی به آمریکا را از خود نشان دهیم

خبر دانشجویی

شبکه خانگی

View more posts from this author