نبود مدیریت در تیم اقتصادی دولت مهم‌ترین عامل نوسانات نرخ ارز/ صدای واحدی از دولت در مباحث اقتصادی شنیده نمی‌شود

نبود مدیریت در تیم اقتصادی دولت مهم‌ترین عامل نوسانات نرخ ارز/ صدای واحدی از دولت در مباحث اقتصادی شنیده نمی‌شود
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس گفت: عدم کنترل بازار و نبود مدیریت صحیح در تیم اقتصادی دولت مهم‌ترین عوامل نوسانات نرخ ارز در چند روز اخیر است.

نبود مدیریت در تیم اقتصادی دولت مهم‌ترین عامل نوسانات نرخ ارز/ صدای واحدی از دولت در مباحث اقتصادی شنیده نمی‌شود

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس گفت: عدم کنترل بازار و نبود مدیریت صحیح در تیم اقتصادی دولت مهم‌ترین عوامل نوسانات نرخ ارز در چند روز اخیر است.
نبود مدیریت در تیم اقتصادی دولت مهم‌ترین عامل نوسانات نرخ ارز/ صدای واحدی از دولت در مباحث اقتصادی شنیده نمی‌شود

View more posts from this author