نبود مقر صنفی برای مجریان توانمند کشور

نبود مقر صنفی برای مجریان توانمند کشور
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد گفت: نبود مقر صنفی برای مجریان توانمند کشور بسیار ناراحت‌کننده است، باید یکی از خروجی‌های جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران یا جشنواره سعدی مقر صنفی باشد.

نبود مقر صنفی برای مجریان توانمند کشور

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد گفت: نبود مقر صنفی برای مجریان توانمند کشور بسیار ناراحت‌کننده است، باید یکی از خروجی‌های جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران یا جشنواره سعدی مقر صنفی باشد.
نبود مقر صنفی برای مجریان توانمند کشور

View more posts from this author