نجات گردشگر 20 ساله از ارتفاعات هفت حوض

نجات گردشگر 20 ساله از ارتفاعات هفت حوض
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد از نجات یک گردشگر 20 ساله از ارتفاع 40 متری د رمنطقه گردشگری هفت‌حوض مشهد خبر داد.

نجات گردشگر 20 ساله از ارتفاعات هفت حوض

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد از نجات یک گردشگر 20 ساله از ارتفاع 40 متری د رمنطقه گردشگری هفت‌حوض مشهد خبر داد.
نجات گردشگر 20 ساله از ارتفاعات هفت حوض

View more posts from this author