نخبه ایرانی: انتظار برای حمایت دولتی باعث تعلل زمانی می‌شود/ منتظر حمایت‌های دولت باشیم به جایی نمی‌رسیم/ فقط نیاز کشور انگیزه و حامی ما بود

نخبه ایرانی: انتظار برای حمایت دولتی باعث تعلل زمانی می‌شود/ منتظر حمایت‌های دولت باشیم به جایی نمی‌رسیم/ فقط نیاز کشور انگیزه و حامی ما بود
مخترع پارکینگ هوشمند، طراح هوشمندسازی اتوبوس‌ها و سنسورهای نمایشگر وضعیت آلودگی هوا با بیان اینکه وضعیت کشور نشانگر اهمیت روی‌آوری به سمت کارآفرینی است گفت: مجبور به هزینه از جیب شدیم چون یقین داشتیم کشور به این اختراع احتیاج دارد.

نخبه ایرانی: انتظار برای حمایت دولتی باعث تعلل زمانی می‌شود/ منتظر حمایت‌های دولت باشیم به جایی نمی‌رسیم/ فقط نیاز کشور انگیزه و حامی ما بود

مخترع پارکینگ هوشمند، طراح هوشمندسازی اتوبوس‌ها و سنسورهای نمایشگر وضعیت آلودگی هوا با بیان اینکه وضعیت کشور نشانگر اهمیت روی‌آوری به سمت کارآفرینی است گفت: مجبور به هزینه از جیب شدیم چون یقین داشتیم کشور به این اختراع احتیاج دارد.
نخبه ایرانی: انتظار برای حمایت دولتی باعث تعلل زمانی می‌شود/ منتظر حمایت‌های دولت باشیم به جایی نمی‌رسیم/ فقط نیاز کشور انگیزه و حامی ما بود

View more posts from this author