نخستین حرف ما با دولت در سفر استانی موضوع رفع بیکاری است

نخستین حرف ما با دولت در سفر استانی موضوع رفع بیکاری است
استاندار کرمانشاه، موضوع رفع بیکاری را نخستین درخواست استان از رئیس‌جمهور در سفر استانی پیش رو عنوان کرد.

نخستین حرف ما با دولت در سفر استانی موضوع رفع بیکاری است

استاندار کرمانشاه، موضوع رفع بیکاری را نخستین درخواست استان از رئیس‌جمهور در سفر استانی پیش رو عنوان کرد.
نخستین حرف ما با دولت در سفر استانی موضوع رفع بیکاری است

میهن دانلود

View more posts from this author