نخستین دوره طرح ضیافت اندیشه در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار می‌شود

نخستین دوره طرح ضیافت اندیشه در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار می‌شود
مسؤول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: این دانشگاه نخستین دوره طرح ضیافت اندیشه سال 95 را در دهه سوم ماه مبارک رمضان برگزار می‌کند.

نخستین دوره طرح ضیافت اندیشه در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار می‌شود

مسؤول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: این دانشگاه نخستین دوره طرح ضیافت اندیشه سال 95 را در دهه سوم ماه مبارک رمضان برگزار می‌کند.
نخستین دوره طرح ضیافت اندیشه در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار می‌شود

دانلود موزیک

View more posts from this author