نخستین پرواز رامسر ـ اصفهان از فرودگاه رامسر انجام شد

نخستین پرواز رامسر ـ اصفهان از فرودگاه رامسر انجام شد
مدیرکل فرودگاه‌های مازندران گفت: نخستین پرواز رامسر ـ اصفهان از فرودگاه رامسر انجام شده است.

نخستین پرواز رامسر ـ اصفهان از فرودگاه رامسر انجام شد

مدیرکل فرودگاه‌های مازندران گفت: نخستین پرواز رامسر ـ اصفهان از فرودگاه رامسر انجام شده است.
نخستین پرواز رامسر ـ اصفهان از فرودگاه رامسر انجام شد

View more posts from this author