نرخ تورم اعلامی از سوی دولت با جیب مردم همخوانی ندارد

نرخ تورم اعلامی از سوی دولت با جیب مردم همخوانی ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آمار و گزارش‌های دولتی در سال‌های اخیر در خصوص نرخ تورم اصطلاحا با جیب مردم همخوانی ندارد.

نرخ تورم اعلامی از سوی دولت با جیب مردم همخوانی ندارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آمار و گزارش‌های دولتی در سال‌های اخیر در خصوص نرخ تورم اصطلاحا با جیب مردم همخوانی ندارد.
نرخ تورم اعلامی از سوی دولت با جیب مردم همخوانی ندارد

View more posts from this author