نشت گاز علت انفجار در دانشگاه رازی کرمانشاه بود

نشت گاز علت انفجار در دانشگاه رازی کرمانشاه بود
مسؤول روابط عمومی دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: در نگهبانی ورودی پردیس دانشگاه رازی کرمانشاه به دلیل نشت گاز انفجار کوچکی رخ داده که خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.

نشت گاز علت انفجار در دانشگاه رازی کرمانشاه بود

مسؤول روابط عمومی دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: در نگهبانی ورودی پردیس دانشگاه رازی کرمانشاه به دلیل نشت گاز انفجار کوچکی رخ داده که خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.
نشت گاز علت انفجار در دانشگاه رازی کرمانشاه بود

View more posts from this author