نشست و برخاست با اعضای فرقه ضاله بهائیت عملی نابخشودنی است

نشست و برخاست با اعضای فرقه ضاله بهائیت عملی نابخشودنی است
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: فرزند هاشمی در نشست و برخاست با عاملین فرقه ضاله بهائیت دچار عمل نابخشودنی شده است و به هیچ‌ وجه این حرکت قابل قبول نخواهد بود.

نشست و برخاست با اعضای فرقه ضاله بهائیت عملی نابخشودنی است

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: فرزند هاشمی در نشست و برخاست با عاملین فرقه ضاله بهائیت دچار عمل نابخشودنی شده است و به هیچ‌ وجه این حرکت قابل قبول نخواهد بود.
نشست و برخاست با اعضای فرقه ضاله بهائیت عملی نابخشودنی است

فروش بک لینک

خرم خبر

View more posts from this author