نصب چادر مسافرتی در پارک‌ها و اماکن عمومی شیراز ممنوع شد

نصب چادر مسافرتی در پارک‌ها و اماکن عمومی شیراز ممنوع شد
معاون خدمات شهری شهرداری شیراز گفت: در راستای حفظ و حراست از پارک‌ها و اماکن عمومی، اجازه نصب چادر‌های مسافرتی در این مکان‌ها داده نمی‌شود.

نصب چادر مسافرتی در پارک‌ها و اماکن عمومی شیراز ممنوع شد

معاون خدمات شهری شهرداری شیراز گفت: در راستای حفظ و حراست از پارک‌ها و اماکن عمومی، اجازه نصب چادر‌های مسافرتی در این مکان‌ها داده نمی‌شود.
نصب چادر مسافرتی در پارک‌ها و اماکن عمومی شیراز ممنوع شد

View more posts from this author