نظارت بر توزیع و پرورش 30 هزار قطعه بچه ماهی گرم‌آبی در خوسف

نظارت بر توزیع و پرورش 30 هزار قطعه بچه ماهی گرم‌آبی در خوسف
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خوسف گفت: 30 هزار قطعه بچه ماهی توسط مدیریت جهاد کشاوزی و با نظارت کارشناسان شبکه دامپزشکی در بین استخرهای پرورش ماهی دو منظوره شهرستان خوسف توزیع شد.

نظارت بر توزیع و پرورش 30 هزار قطعه بچه ماهی گرم‌آبی در خوسف

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خوسف گفت: 30 هزار قطعه بچه ماهی توسط مدیریت جهاد کشاوزی و با نظارت کارشناسان شبکه دامپزشکی در بین استخرهای پرورش ماهی دو منظوره شهرستان خوسف توزیع شد.
نظارت بر توزیع و پرورش 30 هزار قطعه بچه ماهی گرم‌آبی در خوسف

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author