نظافت کلام، تضمین‌کننده تأثیر کلام معلمان/ آموزش آسان اما تربیت سخت شده است

نظافت کلام، تضمین‌کننده تأثیر کلام معلمان/ آموزش آسان اما تربیت سخت شده است
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان گفت: اگر ادب و نظافت در کلام معلم ما نباشد برد سخن و تأثیر کلام آنها کم خواهد بود.

نظافت کلام، تضمین‌کننده تأثیر کلام معلمان/ آموزش آسان اما تربیت سخت شده است

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان گفت: اگر ادب و نظافت در کلام معلم ما نباشد برد سخن و تأثیر کلام آنها کم خواهد بود.
نظافت کلام، تضمین‌کننده تأثیر کلام معلمان/ آموزش آسان اما تربیت سخت شده است

View more posts from this author