نظر اسلام درباره آزادی/ «لا اله‌ الا الله» قانون اساسی اسلام است

نظر اسلام درباره آزادی/ «لا اله‌ الا الله» قانون اساسی اسلام است
یکی از مراجع تقلید گفت: اسلام در خصوص آزادی، بیان کرده است که انسان علاوه بر عدم مزاحمت برای دیگران، نباید به ضرر سعادت خود حرکتی کند.

نظر اسلام درباره آزادی/ «لا اله‌ الا الله» قانون اساسی اسلام است

یکی از مراجع تقلید گفت: اسلام در خصوص آزادی، بیان کرده است که انسان علاوه بر عدم مزاحمت برای دیگران، نباید به ضرر سعادت خود حرکتی کند.
نظر اسلام درباره آزادی/ «لا اله‌ الا الله» قانون اساسی اسلام است

View more posts from this author