نفاق قلب انسان را به اعراض از ولایت الهی دچار می‌کند

نفاق قلب انسان را به اعراض از ولایت الهی دچار می‌کند
یکی از اساتید حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه نفاق قلب خطرناک‌ترین نوع نفاق است، گفت: نفاق قلب انسان را به اعراض از ولایت الهی دچار می‌کند.

نفاق قلب انسان را به اعراض از ولایت الهی دچار می‌کند

یکی از اساتید حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه نفاق قلب خطرناک‌ترین نوع نفاق است، گفت: نفاق قلب انسان را به اعراض از ولایت الهی دچار می‌کند.
نفاق قلب انسان را به اعراض از ولایت الهی دچار می‌کند

View more posts from this author