نفت آبادان سخت می‌بازد/ گام بلندی برای قهرمانی برداشتیم

نفت آبادان سخت می‌بازد/ گام بلندی برای قهرمانی برداشتیم
سرمربی تیم پرسپولیس تهران گفت: احترام زیادی برای تیم نفت آبادان قائل بودیم چراکه سال گذشته به این تیم باختیم و در جام حذفی ما را حذف کرد؛ صنعت نفت تیمی است که سخت می‌بازد.

نفت آبادان سخت می‌بازد/ گام بلندی برای قهرمانی برداشتیم

سرمربی تیم پرسپولیس تهران گفت: احترام زیادی برای تیم نفت آبادان قائل بودیم چراکه سال گذشته به این تیم باختیم و در جام حذفی ما را حذف کرد؛ صنعت نفت تیمی است که سخت می‌بازد.
نفت آبادان سخت می‌بازد/ گام بلندی برای قهرمانی برداشتیم

View more posts from this author