نقش بانوان در تثبیت جمهوری اسلامی غیرقابل انکار است/ امروز مردم در سرنوشت خود شریک هستند

نقش بانوان در تثبیت جمهوری اسلامی غیرقابل انکار است/ امروز مردم در سرنوشت خود شریک هستند
عضو سابق فراکسیون زنان مجلس گفت: نقش بانوان در تثبیت جمهوری اسلامی غیرقابل انکار است و امروز مردم در سرنوشت خود شریک هستند.

نقش بانوان در تثبیت جمهوری اسلامی غیرقابل انکار است/ امروز مردم در سرنوشت خود شریک هستند

عضو سابق فراکسیون زنان مجلس گفت: نقش بانوان در تثبیت جمهوری اسلامی غیرقابل انکار است و امروز مردم در سرنوشت خود شریک هستند.
نقش بانوان در تثبیت جمهوری اسلامی غیرقابل انکار است/ امروز مردم در سرنوشت خود شریک هستند

View more posts from this author