نقطه سقوط مرز بین اصفهان و کهگیلویه است/ تا این لحظه جعبه سیاه پیدا نشده

نقطه سقوط مرز بین اصفهان و کهگیلویه است/ تا این لحظه جعبه سیاه پیدا نشده
استاندار اصفهان با بیان اینکه تا این لحظه هنوز جعبه سیاه پیدا نشده گفت: کوه دنا کوهی است که بخش شمالی آن در استان اصفهان و جنوبی آن در کهگیلویه و بویراحمد و در نقطه مرزی دو استان سقوط کرده است.

نقطه سقوط مرز بین اصفهان و کهگیلویه است/ تا این لحظه جعبه سیاه پیدا نشده

استاندار اصفهان با بیان اینکه تا این لحظه هنوز جعبه سیاه پیدا نشده گفت: کوه دنا کوهی است که بخش شمالی آن در استان اصفهان و جنوبی آن در کهگیلویه و بویراحمد و در نقطه مرزی دو استان سقوط کرده است.
نقطه سقوط مرز بین اصفهان و کهگیلویه است/ تا این لحظه جعبه سیاه پیدا نشده

View more posts from this author