نماز باران در همدان

نماز باران در همدان
با توجه به وقوع پدیده خشکسالی و کمبود بارش رحمت الهی، نماز باران عصر چهارشنبه بیست‌وسوم اسفندماه با حضور روستاييان آبشينه در همدان اقامه شد.

نماز باران در همدان

با توجه به وقوع پدیده خشکسالی و کمبود بارش رحمت الهی، نماز باران عصر چهارشنبه بیست‌وسوم اسفندماه با حضور روستاييان آبشينه در همدان اقامه شد.
نماز باران در همدان

View more posts from this author