نمایندگان مطالبات مردم را پیگیری کنند/ سپاه توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده است

نمایندگان مطالبات مردم را پیگیری کنند/ سپاه توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده است
امام جمعه قیدار با اشاره به اینکه مردم به وظیفه خود در انتخابات عمل کردند، گفت: اکنون باید نمایندگان مردم در «خانه ملت» با پایبندى به سوگندى که می‌خورند مطالبات واقعى مردم را پیگیرى کنند.

نمایندگان مطالبات مردم را پیگیری کنند/ سپاه توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده است

امام جمعه قیدار با اشاره به اینکه مردم به وظیفه خود در انتخابات عمل کردند، گفت: اکنون باید نمایندگان مردم در «خانه ملت» با پایبندى به سوگندى که می‌خورند مطالبات واقعى مردم را پیگیرى کنند.
نمایندگان مطالبات مردم را پیگیری کنند/ سپاه توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده است

خرید بک لینک

سپهر نیوز

View more posts from this author