نمونه‌برداری از اجساد قربانیان حادثه سقوط هواپیمای ترکیه‌ای/ ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه ژنتیک تهران

نمونه‌برداری از اجساد قربانیان حادثه سقوط هواپیمای ترکیه‌ای/ ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه ژنتیک تهران
مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه امکان شناسایی اجساد حادثه سقوط هواپیمای ترکیه‌ای وجود نداشت، گفت: از همه جانباختگان برای تشخیص هویت نمونه‌برداری شد که نمونه‌ها به آزمایشگاه ژنتیک تهران ارسال گردید.

نمونه‌برداری از اجساد قربانیان حادثه سقوط هواپیمای ترکیه‌ای/ ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه ژنتیک تهران

مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه امکان شناسایی اجساد حادثه سقوط هواپیمای ترکیه‌ای وجود نداشت، گفت: از همه جانباختگان برای تشخیص هویت نمونه‌برداری شد که نمونه‌ها به آزمایشگاه ژنتیک تهران ارسال گردید.
نمونه‌برداری از اجساد قربانیان حادثه سقوط هواپیمای ترکیه‌ای/ ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه ژنتیک تهران

View more posts from this author