نهج‎البلاغه معدن ارزشمندی از معارف دینی است/ شیاطین تلاش می‎کنند علما را از ما بگیرند

نهج‎البلاغه معدن ارزشمندی از معارف دینی است/ شیاطین تلاش می‎کنند علما را از ما بگیرند
استاد حوزه و دانشگاه گفت: نهج‎البلاغه بعد از قرآن کریم معدن ارزشمندی از معارف دینی محسوب می‎شود.

نهج‎البلاغه معدن ارزشمندی از معارف دینی است/ شیاطین تلاش می‎کنند علما را از ما بگیرند

استاد حوزه و دانشگاه گفت: نهج‎البلاغه بعد از قرآن کریم معدن ارزشمندی از معارف دینی محسوب می‎شود.
نهج‎البلاغه معدن ارزشمندی از معارف دینی است/ شیاطین تلاش می‎کنند علما را از ما بگیرند

ورزش و زندگی

View more posts from this author