نواده ستارخان: سردار! تو سوز نفس‌های ایران شدی/ دقایقی خودم را در کنار جد بزرگوارم، سردار ملی حس کردم

نواده ستارخان: سردار! تو سوز نفس‌های ایران شدی/ دقایقی خودم را در کنار جد بزرگوارم، سردار ملی حس کردم
این روزها با پخش فیلم «ستارخان» بار دیگر توجه مردم کشور به تبریز، دیار مشروطه و سردار ملی جلب شده است.

نواده ستارخان: سردار! تو سوز نفس‌های ایران شدی/ دقایقی خودم را در کنار جد بزرگوارم، سردار ملی حس کردم

این روزها با پخش فیلم «ستارخان» بار دیگر توجه مردم کشور به تبریز، دیار مشروطه و سردار ملی جلب شده است.
نواده ستارخان: سردار! تو سوز نفس‌های ایران شدی/ دقایقی خودم را در کنار جد بزرگوارم، سردار ملی حس کردم

View more posts from this author