نوک قله کوه پازن پیر محل اصابت هواپیما

نوک قله کوه پازن پیر محل اصابت هواپیما
نوک قله کوه پازن پیر در منطقه عمومی پادنای سمیرم استان اصفهان به عنوان محل اصابت هواپیمای شرکت آسمان شناسایی شد.

نوک قله کوه پازن پیر محل اصابت هواپیما

نوک قله کوه پازن پیر در منطقه عمومی پادنای سمیرم استان اصفهان به عنوان محل اصابت هواپیمای شرکت آسمان شناسایی شد.
نوک قله کوه پازن پیر محل اصابت هواپیما

View more posts from this author