نگذارید خاطرات رزمندگان از دست برود

نگذارید خاطرات رزمندگان از دست برود
کارشناس مذهبی برنامه سمت خدا خطاب به برنامه‌سازان گفت: تا پدران شهدا باقی‌ مانده‌اند و از میان ما نرفته‌اند، با پدران و مادران شهدا مصاحبه کنید، نگذارید خاطرات رزمندگان از دست برود.

نگذارید خاطرات رزمندگان از دست برود

کارشناس مذهبی برنامه سمت خدا خطاب به برنامه‌سازان گفت: تا پدران شهدا باقی‌ مانده‌اند و از میان ما نرفته‌اند، با پدران و مادران شهدا مصاحبه کنید، نگذارید خاطرات رزمندگان از دست برود.
نگذارید خاطرات رزمندگان از دست برود

View more posts from this author