نگذاریم غبار فراموشی بر گنجینه دفاع مقدس بنشیند

نگذاریم غبار فراموشی بر گنجینه دفاع مقدس بنشیند
فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) گفت: برای اینکه بتوانیم فرهنگ دفاع مقدس را حفظ کنیم باید گنجینه نهان آن را کشف و غبار فراموشی را از چهره آن بزداییم تا بتوانیم زیبایی‌های آن را به مخاطبان انتقال دهیم.

نگذاریم غبار فراموشی بر گنجینه دفاع مقدس بنشیند

فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) گفت: برای اینکه بتوانیم فرهنگ دفاع مقدس را حفظ کنیم باید گنجینه نهان آن را کشف و غبار فراموشی را از چهره آن بزداییم تا بتوانیم زیبایی‌های آن را به مخاطبان انتقال دهیم.
نگذاریم غبار فراموشی بر گنجینه دفاع مقدس بنشیند

View more posts from this author