نگرانی مردم از روندتکمیل بیمارستان بزرگ یاسوج/فضاهای بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد نامطلوب است

نگرانی مردم از روندتکمیل بیمارستان بزرگ یاسوج/فضاهای بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد نامطلوب است
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مردم از روند تکمیل بیمارستان بزرگ یاسوج و این همه تأخیر در ساخت آن نگرانند.

نگرانی مردم از روندتکمیل بیمارستان بزرگ یاسوج/فضاهای بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد نامطلوب است

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مردم از روند تکمیل بیمارستان بزرگ یاسوج و این همه تأخیر در ساخت آن نگرانند.
نگرانی مردم از روندتکمیل بیمارستان بزرگ یاسوج/فضاهای بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد نامطلوب است

فروش بک لینک

فانتزی

View more posts from this author