نیازمند رجعت به زندگی و منش امام (ره) هستیم

نیازمند رجعت به زندگی و منش امام (ره) هستیم
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس گفت: زندگی امام راحل تاثیر خود را بر مردم گذاشت و در حال حاضر نیز نیازمند رجعت به زندگی و منش ایشان هستیم.

نیازمند رجعت به زندگی و منش امام (ره) هستیم

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس گفت: زندگی امام راحل تاثیر خود را بر مردم گذاشت و در حال حاضر نیز نیازمند رجعت به زندگی و منش ایشان هستیم.
نیازمند رجعت به زندگی و منش امام (ره) هستیم

View more posts from this author