نیاز و مراجعه مردم به مسؤولان از نعمات الهی است

نیاز و مراجعه مردم به مسؤولان از نعمات الهی است
امام جمعه میناب گفت: نیاز و مراجعه مردم به مسئولان یکی از نعمات الهی است و مسؤولان قدر این روزها و فرصت خدمتگزاری به مردم را بدانند.

نیاز و مراجعه مردم به مسؤولان از نعمات الهی است

امام جمعه میناب گفت: نیاز و مراجعه مردم به مسئولان یکی از نعمات الهی است و مسؤولان قدر این روزها و فرصت خدمتگزاری به مردم را بدانند.
نیاز و مراجعه مردم به مسؤولان از نعمات الهی است

فروش بک لینک

سپهر نیوز

View more posts from this author