نیروهای شهرداری نباید در استانداری‌ و فرمانداری مشغول به کار شوند

نیروهای شهرداری نباید در استانداری‌ و فرمانداری مشغول به کار شوند
عضو شورای شهر اردبیل گفت: لزومی ندارد نیروهای رسمی، قراردادی یا شرکتی شهرداری اردبیل در استانداری، فرمانداری و سایر ادارات به‌کارگیری شوند، در حالی‌ که شهرداری به وجود این نیروها نیاز دارد.

نیروهای شهرداری نباید در استانداری‌ و فرمانداری مشغول به کار شوند

عضو شورای شهر اردبیل گفت: لزومی ندارد نیروهای رسمی، قراردادی یا شرکتی شهرداری اردبیل در استانداری، فرمانداری و سایر ادارات به‌کارگیری شوند، در حالی‌ که شهرداری به وجود این نیروها نیاز دارد.
نیروهای شهرداری نباید در استانداری‌ و فرمانداری مشغول به کار شوند

فروش بک لینک

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author