نیروی انتظامی اهتمام جدی برای تقویت قرارگاه مبارزه با قاچاق خواهد داشت

نیروی انتظامی اهتمام جدی برای تقویت قرارگاه مبارزه با قاچاق خواهد داشت
فرمانده نیروی انتظامی گفت: ناجا در کنار مأموریت مهم مبارزه بی‌امان با مواد مخدر، امسال برای تحقق انتظار فرماندهی معظم کل قوا، اهتمام جدی برای تقویت قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد داشت.

نیروی انتظامی اهتمام جدی برای تقویت قرارگاه مبارزه با قاچاق خواهد داشت

فرمانده نیروی انتظامی گفت: ناجا در کنار مأموریت مهم مبارزه بی‌امان با مواد مخدر، امسال برای تحقق انتظار فرماندهی معظم کل قوا، اهتمام جدی برای تقویت قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد داشت.
نیروی انتظامی اهتمام جدی برای تقویت قرارگاه مبارزه با قاچاق خواهد داشت

View more posts from this author