نیروی انتظامی در صف اول مجاهدت و مبارزه با جریان‌های ضدانقلابی است

نیروی انتظامی در صف اول مجاهدت و مبارزه با جریان‌های ضدانقلابی است
نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه انقلاب اسلامی امروز زنده بوده و پرخروش به راه خود ادامه می‌دهد، گفت: نیروی انتظامی در صف اول مجاهدت و مبارزه با جریان‌های ضدانقلابی است.

نیروی انتظامی در صف اول مجاهدت و مبارزه با جریان‌های ضدانقلابی است

نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه انقلاب اسلامی امروز زنده بوده و پرخروش به راه خود ادامه می‌دهد، گفت: نیروی انتظامی در صف اول مجاهدت و مبارزه با جریان‌های ضدانقلابی است.
نیروی انتظامی در صف اول مجاهدت و مبارزه با جریان‌های ضدانقلابی است

View more posts from this author